ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล

  EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   เกณ์การพิจารณา
   มีการดำเนินการ   
      เอกสาร/หลักฐาน คือ   
   1.       อ้างอิง 1
   ไฟล์อ้างอิง ::      
   ไม่มีการดำเนินการ   
    เนื่องจาก        
      เอกสาร/หลักฐาน คือ   
   1.      
   ไฟล์อ้างอิง ::      
  EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
   มีการดำเนินการ   
      โปรดระบุ Link [ให้กรอกรูปแบบตามตัวอย่าง]   
   Website:          [go to link]
   Website:          [go to link]
   ไม่มีการดำเนินการ   
      เนื่องจาก   
      เอกสาร/หลักฐาน คือ   
   1.      
   2.      
:: ::powered by ธวัชชัย โพธิ์หลำ