สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพป.ชัยนาท

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ    วันอาทิตย์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานรายบุคคล(อก.)

นางธัญวรัตน์ พุฒแย้ม

นางธนัตติภรณ์ จากทัพเนตร

นายธานี วงษ์ทอง

นางพัฒน์นรี จันทร์ผล

นางธนรรพร ทาสวิง

นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะ

นางสาธิตา ชาตะรูปะ

นางสาวกมลวรรณ ชูเกษร

นางสาวรัชฎา แพงคำ

นางชุติมา โพธิ์เรือง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานรายบุคคล(บค.)

นางอารีรัตน์ พิพัฒจิตตระกูล

นางสาวประพิมภา ปลายนา

นางชนิตา อินทร์เรือง

นางเจฎษรา ปานพรหม

นางสาวภัสฑิรา แขนอก

นางสุนีย์ ชาติสุวรรณ

นางบุณย์สิตา ทองลอย

นางสาวเฉลิมศิริ กลิ่นเกษร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานรายบุคคล(สส.)

นางปทุม กวางแก้ว

นางสุดใจ เกิดอ้น

นางวีนัส เปรมทอง

นางสุกัญญา มิ่งใย

นางสาวกาญจนา บุญเพ็ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานรายบุคคล(แผน)

นางเสาวนีย์ พินทอง

นางสาววาสนา นิยมธรรม

นางสาวสายชล ภูไทย

นางสาวสมาภรณ์ แสงภู่

นางอินทิรา บูระณา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานรายบุคคล(นิเทศ)

นายองอาจ พินทอง

นางสาวอัมพรรัตน์ วัฒนะโชติ

นางจงรักษ์ วชิรศักดิ์โสภานะ

นายโชคชัย อินทรอำนวย

นางรพีพร ปรุงสุข

นางเรณู นิมะวัลย์

นางสาวนภาพร เทียมทอง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานรายบุคคล(การเงิน)

นางสาวกิ่งดาว บุญสรณะ

นางมนทิตา สาดสิน

นางสมหมาย วิบูลย์ชัยสิทธิ์

นางเบ็ญจาวรรณ ตุ่มเงิน

นางจรรยาศรี ทิพนี